Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232
Aydınlatma Metni – ARI HUKUK

ARIKBOĞA & ŞANLI HUKUK BÜROSU

1- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA HAZIRLANAN AYDINLATMA METNİ

Arıkboğa & Şanlı Hukuk Bürosu olarak, kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle ve söz konusu kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Arıkboğa & Şanlı Hukuk Bürosu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile tarafımızca usulüne uygun olarak işlenen ve güvenli bir şekilde korunan kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI

Kişiler verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hususlara riayet edilmek suretiyle aşağıdaki amaçlar çerçevesinde işlenmektedir:

 • Müvekkillerimiz ve müvekkil adaylarımız açısından:
  1. Her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetinin yerine getirilmesi
  2. Verilen hukuki danışmanlık ve hizmet nedeniyle oluşan finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi
  3. Verilen hukuki danışmanlık ve hizmet faaliyetlerinin tamamlanmasının sağlanması ( noter, vergi, tercümanlık, hukuki mütalaa, uzman görüşü, rapor tanzimi vb.)
 • Çalışanlarımız açısından:
  1. Özlük dosyasının oluşturulması
  2. İşveren olarak her türlü yükümlülüğün yerine getirilmesi
  3. Görevlendirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi
  4. Herhangi bir mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak
  5. İş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözülmesi
  6. İnternet sitemizde ekibimiz hakkında bilgilendirme yapılması
 • Çalışan adaylarımız açısından:
  1. İş başvuru süreçlerinin değerlendirilmesi
  2. Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek
  3. Herhangi bir mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak
  4. Personel temin süreçlerini geliştirmek
 • Hizmet ilişkisi kurduğumuz iş ve çözüm ortaklarımız ve çalışanları açısından:
  1. Ofis faaliyetlerimizin devamlılığını sağlamak ( yetkilendirme, finans, muhasebe vb )
  2. Mal ya da hizmet alıcısı olduğumuz sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklerimizi yerine getirmek
  3. Herhangi bir mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak

3- VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz hukuk büromuz tarafından -tarafınızca bildirilen ya da tarafınızca bildirilmeksizin- sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir. Kişisel verileriniz ayrıca, internet sitemiz, iş başvuru formları, ihtarnameler, sözleşmeler, dilekçeler, kartvizitler, vekâletnameler, yetki belgeleri, dava ve icra takipleri süreçleri ile de toplanmaktadır.

4- VERİLERİN İŞLENMESİ VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI

6698 sayılı KVKK. m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez ve aktarılamaz.

Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Bu haller;

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şeklinde sıralanmaktadır.

Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir ve aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve

yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması başlığını taşıyan KVKK m.9’a göre, kişisel veriler, kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılabilmesi için aktarımın yapıldığı ülkede yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması gerekmektedir. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir. Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz;

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun olarak, iş sürecinin yürütülmesi, müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi süreçlerinin yürütülmesi, satın alma, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, iletişim ve güvenlik süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile resmi kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, mahkemeler ve icra müdürlüklerine, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişilere, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, iş ortakları, bankalar, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılarına hukuki dayanaklar, yasal mevzuat ve rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

5- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE ESAS ALINAN İLKELER

Arıkboğa & Şanlı Hukuk Bürosu tarafından elde edilen kişisel veriler Kanun’un ve diğer yasal mevzuatların öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde işlenmektedir. Bu esaslar aşağıdaki gibidir:

 • Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
 • Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
 • Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
 • İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
 • Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

6- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ALINACAK TEDBİRLER

Arıkboğa & Şanlı Hukuk Bürosu olarak tarafımızca; KVKK ’nın 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerinize üçüncü kişilerin hukuka aykırı olarak erişmesini önlemek amacıyla gerekli olan teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

7- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, bu bilgilerin elde edilme amacı geçerli olduğu sürece kanunlarda belirtilen süreler tarafımızca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz hukuk büromuz tarafından mevzuatlarda öngörülen saklama ve imha politikası kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.

8- KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

KVKK m.11 kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanma istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “19 Mayıs Mahallesi, Halaskargazi Caddesi Polat Pasajı, No:158, Cafer Bey Apartmanı, No:158, D:95 Şişli / İstanbul” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili belgeyi info@arikbogasanli.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır