Category

Genel
Hukuk Genel Kurulu’nun 04.12.1996 tarihli ve 1996/14-763-864 sayılı kararında da belirtildiği gibi, tapu tahsis belgesi bir mülkiyet belgesi olmayıp yalnızca fiili kullanmayı belirleyen ve ilgilisine kişisel hak sağlayan bir zilyetlik belgesidir. Tapu tahsis belgesinin varlığı tahsis edilen yerin mutlaka tahsis yapılan kişi adına tescilini zorunlu kılmaz. Tapu tahsis belgesinin varlığı tahsis edilen yerin adına tahsis...
Read More
6306 sayılı Kanun ve yönetmelikte tanımladığı üzere riskli yapı; riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı bilimsel ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıdır. Yasa ve yönetmelikteki tanımdan yola çıkacak olursak bir yapının riskli sayılabilmesi için diğer bir anlatımla 6306 sayılı Kanun kapsamına...
Read More
KMK 28. maddeye göre yönetim planı; anataşınmazın yönetim tarzını, kullanma amacını ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücret ve yönetime ilişkin diğer konuları düzenleyen belgedir. Yani anataşınmazda yönetimin nasıl ve hangi – esas kurallara göre yürütüleceğini yönetim planı belirler; düzenleyici kurallar ortaya koyar. Bu şekilde kat malikleri arasındaki ilişkiler şekillendirilir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Kanuna...
Read More
Kat mülkiyeti ne demektir sorusunun cevabı 634 numaralı Kat Mülkiyeti Kanunu ile tanımlanmıştır. Kanunda binanın tamamlanmış olması sonrasında kat, daire, işyeri, dükkân, depo bölümlerinin amacı ile kullanılmaya elverişli olması koşuluyla ortak maliklerin kararı ile mülkiyet haklarının ayrılabilmesi ve bağımsız mülkiyet hakkının oluşturulabilmesi olarak belirtilmiştir. Yani kat mülkiyetinin esası bağımsız bölümlerin ayrılarak şahısların bunlara sahip olduğunu...
Read More
Kat irtifakı kat mülkiyeti hukuku kapsamında; Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan irtifaklardan ayrı özel bir irtifak türüdür.  Bir arsada yapılacak ya da yapılmakta olan yapı veya yapıların bağımsız bölümleri üzerinde arsa payına bağlı bir irtifak hakkıdır. Söz konusu yapı veya yapılar tamamlandıktan sonra kat mülkiyetine geçiş için kat irtifakı bir ön kuruluştur. 634 sayılı Kanun’un...
Read More
A. Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzniyle İlgili İşlemlere Karşı Açılacak İptal Davalarında Görevli Yargı ve Yetkili Mahkeme Yapı ruhsatı ve kullanma izniyle ilgili işlemler, idari işlemledir. Bu nedenle bu işlemlere karşı idari yargıda dava açılır. B. Yapı Ruhsatı ve Kullanma İzniyle İlgili İşlemlere Karşı Açılacak İptal Davalarında Ehliyet Yapı ruhsatı ve kullanma izni ile ilgili...
Read More
Yapı kullanma izin belgesi ya da halk arasında kullanılan ismiyle iskân, inşaat tamamlandıktan sonra idare (belediye ya da valilik) yetkililerince binanın ruhsat ve eklerine (projeler, sözleşme vs.) uygun yapılıp yapılmadığının kontrolü ve bunun sonucunda uygunluğunun onaylanması ile verilen belgedir. Müteahhitlerin yapıları inşaat projelerine uygun olarak yapmış, yapı denetim firmalarından onay almış olmalarına ek olarak tüm...
Read More
Herhangi bir yapının inşa edilmesi kanuni açıdan bazı izinler gerektirir. Bu doğrultuda alınması gereken ilk ve en önemli belge yapı ruhsatıdır. Yapı ruhsatı, belirlenen proje dâhilinde bir inşaatı yapımına başlanması için verilen izin belgesi olarak tanımlanır. 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri doğrultusunda verilen yapı ruhsatı, bir yapı izin belgesi olmasının yanı sıra, kanuni açıdan da...
Read More
İmar planları düzenleyici idari işlemlerdendir. İmar planlarının iptali için açılan davalar, imar planları birer idari işlem olarak kabul edildikleri için idari yargının görev alanı içerisindedir.  Bakanlıklarca oluşturulan imar planlarının iptaline ilişkin davalar Danıştayda açılacaktır: 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24. maddesine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onanan 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planının iptali istemiyle açılan davaların...
Read More
Belediyelerin planlamış olduğu imar planları, imar uygulamaları için yapılır. İmar planları, taşınmazların çevrelerinin iyileştirilmesi ve organize edilmesi için gereklidir. İmar planlarının birçok çeşidi vardır. Bu çeşitliliğin ayrımı ölçekler ile yapılır. 1/1000, 1/5000, 1/100.000 ölçekler şeklinde imar planları bulunmaktadır. İmar planını yapma işlemleri ve onaylanması Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, büyükşehir belediyesinin ve ilçe belediyelerinin görevleri arasında...
Read More
1 2 3 4