Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232
İdare ve Vergi Hukuku – ARI HUKUK

İdare ve Vergi Hukuku

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının alınması ile ilgili süreçlerin hukuki takibi ile ruhsat iptali yada reddi konularında davaların hukuki takibi yapılmaktadır.

 

İDARE VE VERGİ HUKUKU

İdari işlemlere karşı idareye itiraz

İdari birimler ile hukuksal sorunlar ile ilgili görüşmelere katılım sağlanması

İdari birimler ile uzlaşma görüşmelerinin yapılması

İdare tarafından tesis edilen işlemlerin hukuki uygunluğunun denetiminin yapılması

İdari işlemlere karşı iptal ve tam yargı davaları

İdari para cezalarına karşı itiraz davaları

İmar planlarının takibinin yapılması ve süresinde itirazda bulunulması

İmar davaları, çevre, nazım, uygulama imar planı ve imar uygulaması, parselasyon işlemlerine karşı iptal davaları

Kamulaştırma bedelinin tespiti davaları

İdarenin özel hukuk sözleşmelerinde sözleşme öncesi sorumluluğu

Vergi hukukundan kaynaklanan davalar

Her türlü ruhsat belgelerinin iptali işlemleri (silah ruhsatı, sürücü belgesi, çalışma izni, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının iptaline ilişkin davalar)

Kamu görevlileri ile ilgili mevzuattan kaynaklanan uyuşmazlıklar

Kamu görevlilerinin açıktan atama, ilk atama, atanmama, aday memur iken ilişik kesme işlemlerinin iptaline ilişkin davalar

Kamu görevlilerinin her türlü parasal(maddi) haklarından kaynaklı idari davalar( harcırah(yolluk), emeklilik işlemleri, banka promosyon vs.)

Kamu görevlilerinin her türlü disiplin işlemlerinden doğan idari davalar( göreve son verme, aylıktan kesme, vs.)

Gümrük müşaviri ve müşavir yardımcıları hakkında tesis edilen her türlü disiplin ve diğer iş ve işlemlerden kaynaklı idari davalar

Karayolları trafik ve karayolları taşıma kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar( dolmuş güzergâh tayini, d, k1 taşıma belgeleri)

Kamu ihale mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar

Özel öğretim kurumları mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar

Tam yargı(tazminat) davaları

Sağlık mevzuatından doğan tazminat davaları

Sağlık personelinin(doktor, hemşire, ebe vs.) Kusuru, ihmali veya hatasından kaynaklanan sağlık uygulamalarından doğan tazminat davaları

Normal doğumda, ebenin çocuk doktorunun gözetimi olmadan yaptırdığı doğumda oluşan zararların tazminine ilişkin tazminat davaları

Hatalı enjeksiyon sonrası oluşan zararın tazminine ilişkin tazminat davaları

Erken doğum sonrası göz muayenesi yapılmayan çocukta oluşan prematüre retinopatisinden kaynaklanan davalar

Vergi dava dilekçelerinin ve savunmaya cevap dilekçelerinin hazırlanması

Uzlaşma komisyonu müracaatlarının hazırlanması

Uzlaşma veya dava açma kararının değerlendirilmesi

Vergi idarelerine yapılacak özelge, pişmanlık, düzeltme ve şikâyet gibi idari başvuruların hazırlanması, sonuçlarının analizi ve yorumlanması

Vergi incelemesi sonucu düzenlenen vergi inceleme ve vergi tekniği raporlarının hukuki açıdan değerlendirilmesi

Her türlü vergi / ceza ihbarnamelerinin iptali davaları

Ödeme emrinin iptali davaları

Haczin, e-haczin, ihtiyati haczin ve ihtiyati tahakkuk ile satış işleminin iptali davaları

Özel esaslara alma ve özel esaslardan genel esaslara geçirilme talebinin reddine ilişkin işlemlere dair iptal davaları

Sermaye ve şahıs şirketlerinin kanuni temsilcileri ile ortakları adına düzenlenen ödeme emirleri ve haklarında tesis edilen haciz ve satış işlemlerinin iptali davaları

Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma iddiasıyla yapılan katma değer vergisi başta olmak üzere kurumlar/gelir vergisi ile geçici vergiye ilişkin iptal davaları

Defter ve/veya belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi nedeniyle yapılan katma değer vergisi tarhiyatlarına ilişkin iptal davaları

Araç veya taşınmaz alım satım faaliyeti nedeniyle vergi idarelerince tesis edilen mükellefiyetlerin ve yapılan tarhiyatlar ile kesilen cezaların iptali davaları

İhtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk ettirilen vergi ve cezaların iptali davaları

Düzeltme-şikâyet başvurusu üzerine tesis edilen ret veya zımni ret işlemlerine karşı açılacak iptal davaları ile ilgili süreçlerin hukuki takibi yapılmaktadır.