Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232
RİSKLİ YAPI NEDİR? – ARI HUKUK

RİSKLİ YAPI NEDİR?

6306 sayılı Kanun ve yönetmelikte tanımladığı üzere riskli yapı; riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı bilimsel ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıdır.

Yasa ve yönetmelikteki tanımdan yola çıkacak olursak bir yapının riskli sayılabilmesi için diğer bir anlatımla 6306 sayılı Kanun kapsamına dâhil edilebilmesi için sadece ekonomik ömrünü tamamlamış olması yada yıkılma veya ağır hasar görmesi riski yeterli görülmemiş; ayrıca bu hususun da tespit edilmesi de şart olarak aranmıştır. Her ne kadar 6306 sayılı Kanun ve yönetmelik “riskli yapı” kavramını kullanmış olsa da buradaki tanımdan bir yapı türü olan binanın anlaşılması gerekmektedir.6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği ile de bu konu açıklığa kavuşmuş bulunmaktadır. Bu nedenle riskli yapı tespiti sadece binalar hakkında yapılacak olup binalar dışındaki yapılar ile ilgili olarak riskli yapı tespiti yapılamayacağından bina kavramı içine girmeyen yapılar Uygulama Yönetmeliği ile 6306 sayılı yasanın kapsamı dışına çıkarılmış bulunmaktadır. Kaldıki yasa ve yönetmelik birlikte incelendiğinde uygulamanın kapsamına yapının değil binanın girdiği görülecektir.

3194 sayılı İmar Kanunu’nda da yapı ve bina şu şekilde tanımlanmıştır :

Yapı; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir. 

Bina; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır. 

6306 sayılı Kanun’un 2. maddesindeki tanımdan da anlaşılacağı üzere 3 çeşit riskli yapı türü bulunmaktadır : 

 1. Ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapı
 2. Yıkılma riski taşıdığı bilimsel ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı
 3. Ağır hasar görme riski taşıdığı bilimsel ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı

Binanız 

 1. 2000 yılından önce yapılmış ise, 
 2. Binanızın yapımında hazır beton kullanılmamış ise, 
 3. Binanızın kolonlarından karot ile beton örneği alınmış ve beton dayanımı C10 ve daha az ise, 
 4. Binanın bodrum katında rutubet; kolon, kiriş demirlerinde paslanma var ise, 
 5. Binanın bodrum katında su izolasyonu yok ise, 
 6. Binanın herhangi bir katındaki kolon, kirişlerde çatlaklıklar var ise, 
 7. Binanın herhangi bir katında yapılan tadilat sırasında taşıyıcı kolon, kiriş kesilmiş ise,
 8. Binanızın zemininde oturma ve buna bağlı temelde farklı oturma, bina kolon kirişlerinde çatlaklıklar var ise; binanız riskli olabilir. 

6306 sayılı Kanunun incelenmesinden, kanunun amacının; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemek olduğu, Kanunun uygulanmasından ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İdare (Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, bu sınırlar dışında İl Özel İdareleri, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerini ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi halinde büyükşehir belediyesi sınırları içinde ilçe belediyeleri) ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın yetkili olduğu anlaşılmaktadır.

6306 sayılı Kanun uyarınca riskli olarak tespit edilen yapıların tapu kayıtlarına “riskli yapıdır” şerhinin düşülmesinin maksadı, satış ve kiralamalarda o yapının riskli bir yapı olduğunun bilinmesini sağlamaktır.

Leave a Reply