Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232
Sıkça Sorulan Sorular – ARI HUKUK

Sıkça Sorulan Sorular

MALPRAKTİS (DOKTOR HATASI) DAVASINDA (MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT) GÖREVLİ MAHKEME HANGİSİDİR?

Malpraktis nedeniyle açılan davalarda görevli mahkeme “tüketici mahkemesi” olarak düzenlenmiştir (6502 sayılı Kanun m.3/1-L):

 1. Bağımsız çalışan doktorlar aleyhine açılacak maddi ve manevi tazminat davaları tüketici mahkemesinde görülür.
 2. Özel hastaneler aleyhine açılacak maddi ve manevi tazminat davalarına bakmaya tüketici mahkemeleri görevlidir.
 3. Kamu hastaneleri veya sağlık kuruluşları aleyhine açılan tazminat davalarında idare mahkemesi görevlidir.
 4. Tüm kamu hastanelerinde meydana gelen tıbbi malpraktis hallerinde, tam yargı davası olarak nitelendirlen maddi ve manevi tazminat davalarına bakma görevi idare mahkemesine aittir.
 5. Vakıf veya devlet üniversitesi hastanelerinde meydana gelen doktor uygulama hataları nedeniyle maddi ve manevi tazminat davalarına bakma görevi idare mahkemesine aittir.
 6. Aile sağlığı merkezi veya benzeri nitelikteki kamu sağlık kuruluşlarına karşı açılacak maddi ve manevi tazminat davalarına bakma görevi de idare mahkemesine aittir.
 7. Hizmet kusurundan ayrılabilen kişisel kusura dayalı doktor hataları nedeniyle açılacak tazminat davaları adli yargı görevlidir.

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMANIN UNSURLARI NELERDİR?

 1. Kamulaştırma Yetkisi Bulunan Kurum Ya da Kuruluşlarca El Atılması.
 2. Kamulaştırmasız El Atma Fiilinin İdare’nin Görev Alanına Giren Konular İçin Yapılmış Olması
 3. Usulüne Uygun Kamulaştırma Kararının Alınmamış Olması
 4. Özel Mülkiyetteki Bir Taşınmaza El Konulması
 5. Taşınmaza İdare Tarafından Fiilen veya Hukuken El Konulması
 6. İdarenin Taşınmaza Sahiplenme Kastı İle El Koyması, El Koymanın Devamlı Olması ve Mülkiyet Hakkına Zarar Vermesi
 7. İdarenin Taşınmaza Kamulaştırma Yapmadan veya Kamulaştırma İşlemine Başlamasına Rağmen Bu İşlemi Tamamlayıp Kesinleştirmeden El Koyması
 8. Hukuka Uygunluk Hallerinin Bulunmaması.

HUKUKİ EL ATMANIN UNSURLARI NELERDİR?

 1. Onaylanmış ve kesinleşmiş bir imar planı olmalı
 2. Taşınmaz imar planında kamuya ayrılmış alanlardan olmalı
 3. İmar planı ile getirilen kısıtlama sürekli olmalı
 4. Taşınmazın içinde bulunduğu imar planı uzun yıllar fiilen uygulamaya konmamış olmalı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINDA ECRİMİSİL TAZMİNATI DA İSTENEBİLİR Mİ?

Fiili kamulaştırmasız el atmanın bulunduğu durumlarda; taşınmaz maliki müdahalenin meni ve bedel davası gibi davaları açabileceği gibi ecrimisil tazminatı davası da açabilir.

Uygulamada kamulaştırmasız el atma ve ecrimisil müesseseleri sıklıkla iç içe girmektedir. Bu nedenle kamulaştırmasız el atmanın varlığının sabit olduğu durumlarda taşınmaz malikinin tazminat ve men’i müdahale davalarını açabilmesinin yanında şartları sağlandığı hallerde ecrimisil talebinde de bulunabilmesi gibi bir hakkı bulunmaktadır.

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE MÜTEAAHİT TEMERRÜDE DÜŞERSE ARSA SAHİPLERİ NE TALEP EDEBİLİR?

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde; yüklenicinin temerrüdü halinde arsa sahibinin üç temel hakkı bulunmaktadır:

 1. İnşaatın tamamlanması ve gecikme tazminatı talep edebilir.
 2. İnşaatın tamamlanmasından vazgeçerek müspet zararın tazminini talep edebilir.
 3. Sözleşmeden dönerek menfi zararın tazmini talep edebilir.

YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTAL NEDENLERİ NELERDİR?

 1. Yapının; 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapıldığının tespit edilmesi,
 2. İmar barışı kapsamında olmayan alanlarda bulunan yapı için yapı kayıt belgesi alınması.
 3. Yapı Kayıt Belgesi bedelini daha düşük ödemek amacıyla arsa yada yapı alanının fiili durumdakinden daha düşük beyan edilmesi sonucunda, bedel düşüklüğü tespit edilirse bu durum tek başına Yapı Kayıt Belgesinin iptal edilmesi sonucunu doğurmaz. Ancak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen süre içerisinde eksik olan kısım için belirlenen bedel ödenmez ise Yapı Kayıt belgesi iptal edilir.

YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİNİN FAZLA ÖDENMESİ HALİNDE BEDEL İADESİ TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

Yapı Kayıt Belgesi bedelinin fazla ödenmesine sebep olan hatalar iptal sebebi değildir. (Yapı Kayıt Belgesi Tebliği’nin 10/2-b bendi)

Yapı Kayıt Belgesi bedeli fazla ödenmiş ise fazla ödeneden bedelin iadesi talep edilebilir. İdare hukuku kuralları çerçevesinde fazla ödenen bedelin iadesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurulur. Bu başvuruya süresi içerisinde cevap verilmezse yada başvuru açıkça reddedilirse fazla ödenen bedelin iadesi için İdare Mahkemesinde dava açılması mümkündür.

YAPI KAYIT BELGESİNİN İPTAL EDİLMESİNİN SONUÇLARI NELERDİR?

 1. Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçundan Soruşturma Açılır.
 2. İmar Kanunu Uyarınca Yıkım ve Para Cezası Kararı Alınır.
 3. İmar Kirliliğine Neden Olma Suçundan Soruşturma Açılır.
 4. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İptal Edilir.
 5. Su, Elektrik ve Doğalgaz Aboneliği İptal Edilir
 6. Hazine veya Belediye Arazilerinin Satış İşlemi İptal Edilir
 7. Yapı Kayıt Belgesi Esas Alınarak Yapılan Cins Değişikliği ve Kat Mülkiyetinin Durumu (Tapu Müdürlüğünde yapılan işlem sonrası işlem dayanağı yapı kayıt belgesinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iptal edilmesi ve Tapu Müdürlüğüne bildirilmesi durumunda yapı kayıt belgesi ile işlem yapılan taşınmazın / bağımsız bölümlerin kaydının beyanlar hanesine uyarıcı nitelikte belirtme yapılmakla yetinilir. Bu durumda yapılan cins değişikliği ve kat mülkiyeti iptal edilmeyecek, sadece yapı kayıt belgesi ile işlem yapılan taşınmazın / bağımsız bölümün kaydının beyanlar hanesine uyarıcı nitelikte belirtme yapılmakla yetinilecektir.)