Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 231

Warning: preg_match(): Unknown modifier '7' in /home/emre2647/works/AriHukuk/wp-includes/class-wp.php on line 232
Ticaret – Şirketler ve İş Hukuku – ARI HUKUK

Ticaret - Şirketler ve İş Hukuku

TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU 

Şirket ana sözleşmelerinin, karar metinlerinin hazırlanması ve şirket ana sözleşme değişiklikleri

Şirket sermayesinin arttırılması ve azaltılması

Şirket genel kurul toplantıları ve karar iptal davaları

Şirket yönetim kurulu kararlarının iptali

Şirket yöneticilerinin sorumluluğu

Şirket müdürlerinin azli

Şirket hisse devrinden kaynaklanan ihtilaflar

Ortaklıktan çıkma ve şirketin feshi davaları – Ortakların şirkete karşı hakları – Ortakların kar payı hakları

Şirket ortaklarının 3. kişilere ve kamu borçlardan ötürü sorumlulukları

Şirket gizli ortaklarında uygulanacak hükümler

Ticaret sicili uygulamalarındaki uyuşmazlıklar – Ticaret Sicil Müdürlüğü kararlarına itiraz

Haksız rekabet ve rekabet yasağına aykırılık davaları

Şirket unvanı ve markasının korunması

Ticari satım, cari hesap vb. ticari ilişki ve sözleşmelerden kaynaklanan alacak davaları

Adi ortaklık sözleşmeleri ve adi ortaklık ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar

Çek ve senetlerden kaynaklanan alacak, iptal, menfi tespit ve istirdat davaları

Bankaların işlemlerinden kaynaklanan sorumluluğu

Tüzel kişilik perdesinin aralanması teorisi kapsamında uygulamalar

İtirazın iptali davaları ile ilgili süreçlerin hukuki takibi yapılmaktadır.

 

ŞİRKETİN MARKA, TASARIM VE TÜM FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

Marka ve tasarım, fikri mülkiyet hakkından doğan tecavüzün men’i, tazminat davaları

Marka ve tasarım başvuruları ve itirazlarının TPE nezdinde yapılması

İltibas (benzerlik) yaratacak markaların araştırılması ve değerlendirilmesi

TPE başvuru ve itirazlarına karşı verilmiş olan kararlara karşı yargı yolu

Marka ve tasarıma ilişkin hükümsüzlük davaları

Marka, tasarım, fikri mülkiyet haklarının ihlalinden kaynaklanan ceza davaları ile ilgili süreçlerin hukuki takibi yapılmaktadır.

 

İŞ HUKUKU 

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinin hazırlanması

İş sözleşmelerinin feshinde süreç yönetimi

İşe iade davaları

İşçilik alacakları (ücret alacakları, kıdem-ihbar tazminatı, resmi-hafta sonu tatil alacakları, fazla mesai alacakları, yıllık izin alacakları vs.) davaları

Hizmet tespiti davaları

İş kazasından kaynaklanan alacak ve ceza davaları

Sigortalılığın (hizmet) tespiti davaları ile ilgili süreçlerin hukuki takibi yapılmaktadır.

 

İCRA HUKUKU 

Fatura, cari hesap, sözleşmeden kaynaklanan alacaklar hakkında icra takibi

Çek ve senetlerin icra takibi, ihtiyati haciz uygulamaları

İstihkak davaları

İtirazın kaldırılması ve iptali davaları

Borca, imzaya, yetkiye itiraz ve şikâyet prosedürü

Kiralananın tahliyesi

Mahkeme ilamlarının icrası

Menfi tespit ve istirdat davaları

Tasarrufun iptali davaları ile ilgili süreçlerin hukuki takibi yapılmaktadır.

MİRAS HUKUKU

Vasiyetnamenin açılması

Vasiyetnamenin tenfizi

Vasiyetnamenin iptali

Mirasçılık belgesi (verasetname ilamı) alınması

Muris muvaazası nedeniyle tapu iptal ve tescil davaları

Muris muvaazası nedeniyle tenkis davaları

Mirastan ıskat (çıkarma)

Ortaklığın giderilmesi

Mirasın reddi ile ilgili dava ve süreçlerin hukuki takibi yapılmaktadır.